top of page

Kırmızı Kurdele İstanbul Neden Kuruldu?


Türkiye, ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından bu yana HIV ve AIDS konularını büyük ölçüde çözümledi… Demek isterdik ancak maalesef durum böyle ifade edilebilir olmaktan uzak. Bununla birlikte, mevcut durumu hiç olumlu gelişme olmamış gibi değerlendirmek de, aralarında biz Kırmızı Kurdele İstanbul kurucularının da olduğu az sayıda nitelikli aktiviste ve yıllardır bu alanda çok büyük emekler vermiş tüm sağlık personeline haksızlık olur.İşte bu yüzden, tam da yeni bir yolculuğa çıkmadan önce, nitelikli bir durum okuması yapmak sadece yararlı değil aynı zamanda gerekli. Türkiye gibi toplumsal kabullerin hayli belirleyici olduğu bir ülkede cinsellik gibi temaları da içeren HIV gibi ‘marjinal’ konularda büyük ilerlemeler epey zaman alabiliyor. Bir başka perspektifte ise, tabu olarak adlandırılan pek çok konuda, geceden sabaha azımsanmayacak ilerlemeler yaşandığını da zaman zaman hep birlikte gördük.Bugüne kadar HIV ve AIDS hakkında gerek kamu, gerek sivil toplum tarafından yürütülmüş çalışmaların çok büyük ölçüde, bireylerin HIV tanısı aldıktan sonraki aşamalara yoğunlaştığını görüyoruz. Oysa farklı ülkelerdeki iyi örneklere bakıldığında, önleme ve farkındalık çalışmalarına ayırıılan kısıtlı kaynakların dahi hem STK’ların emekleri, hem de kamu kaynaklarının kullanımı açısından, sadece tedavi aşamasına yönelmekten daha efektif olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bakıldığında, HIV aktivizminin temel argümanlarından olan hasta gruplarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi çalışmalarının yanında, farkındalık ve önleme çalışmalarına da ciddi bir ihtiyaç olduğu ortada. Bir başka önemli konu da Türkiye’de Kamu - STK, Özel Sektör - STK  işbirliklerinin  yok denecek kadar az olması. Yine pek çok iyi örnekte görüldüğü gibi gerek farkındalık, gerek önleme çalışmalarına odaklanmış irili ufaklı işbirliklerinin, nitelikli bilginin dolaşıma girmesi ve negatif algının pozitif yönde evrimine çok anlamlı katkılarını görmek mümkün.Farkındalık ve önleme çalışmalarının en belirgin tamamlayıcısı olan test konusunda ise kaynakların genel sağlık politikaları çizgisinde kullanıldığını ve bu yüzden gerçeği olduğu gibi yansıtan sonuçlar alınamadığını düşünüyoruz. Oysa HIV konusu, önleme aşamasından tedavi aşamasına kadar tüm evrelerde, kendine özgü dinamik ve gereksinimleri olan bir konu. Avrupa için hayli eski ve iyi sonuçlar vermiş olan komünite bazlı test merkezleri uygulamalarının ülkemizde de gerçekleştirilebilmesinin önünde hala yasal engeller bulunuyor. Acilen aşılması gereken bu engeller, doğası gereği incinebilir ve marjinalize edilmeye açık grupların teste, bilgiye ve dolayısıyla da tedaviye erişimini oldukça zorlaştırıyor.Bütün bu olgular göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de bugüne kadar yürütülmüş çalışmaların neden büyük oranda hasta gruplarının desteklenmesi aşamasında kaldığını anlamak zor değil. Ancak artan HIV vakalarının doğurduğu farklı ihtiyaçların karşılanması için diğer alanlara da yoğunlaşılması ihtiyacı bir o kadar net.

Kırmızı Kurdele İstanbul bu olgular ve ihtiyaçlar ışığında,

Farkındalık, savunuculuk, önleme, destek gibi çok farklı uzmanlıklar ve mesailer gerektiren HIV aktivizminin ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapılabilmesi için;


 
*Tanı ve tedavi süreçlerinde ihtiyaç duyulan kaynak bilgilerin üretilmesi,

*Doğru bilginin ve güvenli cinsel davranış  alışkanlıklarının pekiştirilmesi için gerek özel sektör gerek kamu düzeyinde işbirliklerinin gerçekleştirilebilmesi,

*Alanda tek başına hareket ettiği için kapasite sorunu yaşayan organizasyonlarının desteklenmesi


ve

* Türkiye’de HIV yayılımı henüz durdurulabilir seviyedeyken, bu hedefe erişebilmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Türkiye’de kendine yalnızca HIV ve AIDS olgularını mesele edinerek değer üreten ilk dernek 2005 yılında kuruldu. Bu 10 yıl boyunca verilmiş çok anlamlı emekler ve yoğun mesailer algının negatiften pozitife doğru hareketine nitelikli katkılar sundular. Bu katkıların bir sonucu olarak, toplumun çok farklı kesimlerine hitap eden farklı STK’lar HIV/AIDS konusunda sorumluluk alacak projeler ürettiler.

Biz Kırmızı Kurdele İstanbul olarak bu birikimlerden yararlanarak, doğru ve nitelikli üretimlerin sayısını arttırmak ve bunları sonuçları ölçülebilir, şeffaf projelerle yaparken, toplum için yeni pozitif değerler üretmeyi  hedefliyoruz.

Geçmiş deneyimlerde, yan yana hareket ederek değerler ürettiğimiz, birlikte geliştiğimiz herkese ve gelecekte üreteceğimiz projelerde bizimle olup, hep birlikte toplum yararına değerler üreteceğimiz kişi ve kurumlara şimdiden teşekkür ederiz.

Kırmızı Kurdele İstanbul
bottom of page