top of page

Paris Komünite Bildirgesi


Paris Community Declaration, Turkish


Bizler HIV ile yaşayan ya da HIV’den etkilenen Asli Etki Grupları (Key Affected Populations, KAP) sayılardan daha fazlası olduğumuzu ilan ediyoruz. Eşit bir şekilde karşılanması gereken temel ihtiyaçlarımız var. Bizi yargılamanın son bulmasının zamanı geldi. Bu beyannamede işaret ettiğimiz tüm paydaşların tam bağlılığını ve saygısını talep ediyoruz.

Asli Etki Gruplarının (metin boyunca KAP olarak da geçecektir) tanımı, farklı bağlamlarda değişebilir: epidemiyolojik kanıtlar, coğrafi, sosyal, yasal ve politik çevrelere dayalıdır. HIV ile yaşayan kişiler, eşcinsel erkekler ve erkeklerle seksüel ilişki içerisine giren diğer erkek grupları (Men who have Sex with Men MSM), seks işçileri, trans bireyler, damar içi madde bağımlılıları (People Who Inject Drugs, PWID) ve hapis mahkumları, küresel düzeyde asli etki grupları (Key Affected Populations, KAP) olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, yerli halkları ve ırkçılığa maruz kalan grupları, kadınları ve kızları, gençleri ve mültecileri de birçok bağlamda asli etki grupları olarak görmekteyiz.

Bu bildirge ile Denver İlkelerinin gücünü ve GIPA İlkelerini geri istiyoruz. HIV/AIDS’e ve buna bağlı zihinsel ve sağlık durumlarına başarılı bir şekilde yanıt vermek için salgının ve son bilimsel kazançların ışığı altında bunların onurlandırılmaları konusunda ısrar ediyoruz. Bu araştırma, tedavi ve bakım, politika oluşturma ve uygulama kararları ve finansmanında, HIV ile yaşayan veya HIV’den etkilenen KAP’ın entegrasyonu ile yapılacaktır. Bizler, epideminin faktörlerini, alt gruplara özgü varyasyonları, en çok etkilenen insanlara ulaşma ve uygun yanıtları önermek konusunda gerekli önlemleri alan asıl vekilleriz.

Uluslararası kuruluşlardan talep ettiğimiz şeyler:

 1. Asli Etki Gruplarının cezalandırıldığı, ayrımcılığa maruz kaldığı, reddedildiği, tutuklandığı, hapsedildiği ve öldürüldüğü sürece HIV/AIDS salgının sona ermeyeceğini idrak etmek ve KAP’ların haklarının tüm küresel, bölgesel ve ulusal kuruluşlar tarafından tanınıp, saygı gösterildiğinden emin olmak için destek vermek.

 2. Cinsel temas yoluyla tespit edilemezlik ve bulaşma riski konusundaki U=U (Undetectable=Untransmittable, B=B, Belirlenemeyen=Bulaştırmayan) bildirisini evrensel bir şekilde kabul etmek ve bu bilimsel gerçeği evrensel bir şekilde tedaviye erişimde ve bakımda gerçekleştirmek için küresel HIV/AIDS yanıtına artan yatırımlar için bir kaldıraç olarak kullanmak.

 3. BM kuruluşlarını, KAP’ın karar alma, yönetim kurulu ve personel yapılanmasına dahil edilmesi için, KAP ülkelerinin ve yerel düzeydeki örgütlerin güçlendirilmesi için, ve üye ülkeler tarafından BM Resmi Bildirgesi’nde Asli Etki Grupları’nın herhangi bir şekilde silinmesine yönelik girişimlere katı bir şekilde karşı çıkılması için destekleme ve artırıcı faaliyetlerde bulunmasına yönelik uyarmak.

 4. Etkili tedavilere, önleme seçeneklerine, teşhis araçlarına ve kaliteli sağlık hizmetlerine evrensel erişim için savunuculuk yapmak.

 5. “Gizli nüfus” üzerine odaklanmak: resmi yerel ve ülke verilerinde eksik olan kişi grupları (MSM, transseksüeller, seks işçileri, yerli halk, göçmenler ve mülteciler, suçlu bulundukları ülkelerdeki PWID) ve KAP’lar üzerinde her iki tür veri çeşidini de geliştirmekle beraber alakadar, kanıtlanabilir politikalar ve onları da dahil ve organize ederek yerel ilişkiler ve karar verme süreçleriyle ilgili kanunları oluşturmak.

 6. Özellikle uluslararası LGBT organizasyonları, global HIV aktivistleri ve HIV, Tüberküloz, Hepatit, Sıtma, Evrensel Sağlık Sorumluluğu aktivistleri ve onların organizasyonları gibi uluslararası organizasyonlar ile destek ve iş birliğini güçlendirmek.

 7. Yerli halkları küresel HIV cevabında gerekli aktörler olarak düşünmek ve ilişkilendirmek, kendi kaderlerini tayin etme hakkına saygı duymak ve Uluslararası Yerli HIV/AIDS Topluluğunun 10 maddelik Bildirisini (IIHAC 2017) kabul etmek.

Siyasi liderlerden ve hükümetlerden taleplerimiz:

 1. HIV/AIDS, Hepatit, Sıtma ve Tüberküloz salgınlarını 2030 yılına kadar sona erdirmek için yerel, ulusal ve uluslararası eylemleri hızlandırın. HIV/AIDS’le yaşayan ya da HIV/AIDS’ten etkilenen herkes için erişilebilir, fiziksel, cinsel ve zihinsel sağlık standartlarını sağlayın.

 2. HIV ile yaşayan ve bunlardan etkilenen kişilerin, önyargı, damgalama, ayrımcılık veya herhangi bir zulüm olmaksızın, insan haklarını ve eşit, sivil, politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılmalarını sağlayın.

 3. Yerel ve ülkeye özgü politikaları ve planları, PrEP ve onların ART’sini etkin biçimde kullanan ve viral yükü belirlenemeyen HIV pozitiflerin bulaştırıcı olmadığı konusunda HIV ve ilgili enfeksiyonlarla ilgili en son bilimsel kanıtları temel alan uygulamaları uygulamak için tüm önlemleri alın.

 4. Fikri mülkiyet hakları için uygun önlemler doğrultusunda herkese HIV ve ilgili enfeksiyonlar için kaliteli teşhis ve tedavilere zamanında ve uygun maliyetle erişilmesini teşvik edecek şekilde uygulayın.

 5. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ırk, ikamet durumu, uyuşturucu kullanımı, seks işçiliği, HIV durumu ve KAP’ a yönelik şiddet ve damgalanmaları ortadan kaldırmak için KAP’ a ayrımcılık yapan ve KAP’ı suçlu sayan tüm yasaları yürürlükten kaldırın.

 6. Yerel ve ülkeye özel temel nüfus girişimlerine ve ağlarına artan yatırımlar sağlayarak, anahtar nüfuslar tarafından sürdürülebilir hizmet sunumunu ve liderliğini güçlendirin.

 7. Cinsel ve üreme sağlığı, akıl sağlığı ve HIV, TB, viral hepatit ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için entegre hizmetler de dahil olmak üzere kaliteli sağlık hizmetlerinde evrensel erişime doğru ilerlemeyi hızlandırın.

Bilim topluluğundan taleplerimiz:

 1. HIV’ in tedavisi, aşılar ve diğer yeni önleme seçenekleri, cinsiyete dayalı farklılıklar, yaşlanma, zihinsel sağlık, HIV ile yaşayan çocuklar ve azınlıklar, spesifik temel gruplar, hormonlar ve eğlence ilaçları ile etkileşimler, replasman tedavisi, MTCT ve emzirme, HIV enfeksiyonları ve yaşlanmaya bağlı komorbiditeler gibi hala veri boşlukları bulunan alanlarda yenilikçi araştırmaları hem tıbbi hem de sosyal bilim çalışmaları şeklinde genişletin ve önceliğe alın.

 2. Göçmenler, kadınlar, MSM, seks işçileri, mahpuslar, PWID, transeksüel ve interseks insanlar dahil olmak üzere çeşitli coğrafyalardan ve kültürlerden KAP’ların ulaşılabilecek en iyi sağlık koşullarına sahip olabilmelerine odaklanan araştırma programları oluşturun.

 3. Araştırmacılar arasında iş birliğinin gelişmesini sağlayın, anonimleştirilmiş ve güvenli verilerin daha fazla paylaşılmasına izin verin. KAP temsilcilerinin araştırma etiği komitelerinde, protokol takımlarında ve araştırma gündeminde yer verin ve araştırma sonuçlarını ilgili topluluk paylaşın.

 4. Koruma ve tedavinin katma değeri için daha güçlü kanıt temelli ve ayrıştırılmış veriler geliştirin.

Tıp camiasından taleplerimiz:

 1. Belirlenemezlik üzerine yapılan U=U (UequalsU, BesittirB, Belirlenemeyen=Bulaştırmayan) mutabakat bildirisini evrensel bir şekilde uyum sağlayın ve bu bilimsel gerçeği evrensel bir şekilde tedavi ve bakıma ulaşma farkındalığını artırmak için yapılan küresel çapta HIV/AIDS yatırımlarını artırmak için bir dayanak olarak kullanın.

 2. Farklı dünya görüşlerine saygı duyan yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde KAP’lar için erişilebilir ve kültürel açıdan ilgili politikalar, hizmetler, tedavi planları, araştırma ve raporlar oluşturarak KAP organizasyonları ve sağlık hizmeti sunucuları arasındaki bağlantıları güçlendirin.

 3. KAP gruplarının TasP, PEP, PrEP gibi birleştirilmiş önlemler alabilmeyi sağlayan biyomedikal yaklaşımlardan yararlanabilmeleri HIV ile mücadelede farklılaştırılmış hak temelli yaklaşımlar kurun.

 4. Transeksüel bireylerin psikiyatrik açıdan klinikleştirilmesini sona erdirin ve cinsiyet geçiş süreci boyunca kaliteli, olumlu, ötekileştirmeyen sağlık hizmetleri almalarını ve desteklenmelerini sağlayın.

 5. Farklı yaklaşımlar da dahil olmak üzere, KAP gruplarının üyeleri için evrensel cinsel sağlık eğitim, test ve tedavi erişimini mümkün kılın; örneğin, ART veya PrEP’teki toksisiteleri düzenli olarak izleme, trans bireylerin hormonal tedaviye erişimi, gençler ve ergenler için PrEP erken tedaviyi sağlayın.

 6. Kişinin yaşam kalitesini göz önünde bulunduran, yaşlanmayı ve komorbiditeleri dikkat eden, kusursuz bir servis koordinasyonu bulunduran önleme, tedavi ve bakım seçenekleri içeren KAP bakımına kapsayıcı ve farklılaştırılmış bir yaklaşım sağlayın.

 7. HIV pozitif bireyler ve partnerlerinin kendi kaderlerini tayin etme ve bedensel özerklik haklarına saygı gösteren kapsayıcı, cinsel tercihlere olumlu gözle bakan, damgalamadan uzak farklılaştırılmış servis ve eğitimler sunun.

İlaç şirketlerinden taleplerimiz:

 1. Halihazırda patenti olan ilaçların patent koşullarını sürekli olarak yenilemeyi bırakın, yenilikçi olmayan moleküller üzerinde patent istemeyin ve tüm pediatrik HIV ilaçlarında patenti kaldırın.

 2. Patentli ilaçları karşılayamayan ülkelere yenilikçi ilaçlara erişim imkânı veren patent haklarına ilişkin adil bir sistem oluşturun.

 3. AR-GE konusunda şeffaf olun, sağlık sisteminin fiyatlandırılmasında adil davranarak sürdürülebilir olmasını sağlayın ve tüm düşük, orta gelirli ülkelere ve hassas topluluklara kolayca erişilebilir hale getirin.

 4. Tüm düşük ve orta-düşük gelirli ülkelere gönüllü lisanslar sağlanması ve hükümetlerle şeffaf fiyat görüşmeleri yapılması gibi erken erişim programlarını ölçeklendirin ve genişletin.

 5. Tüm hassas ve kolay incinebilir toplulukların karşılayabileceği ve ulaşabileceği bir şekilde, HIV ve kronik ko-enfeksiyonlar için ilaç ve teşhis uygulayarak tedavi, test yaptırma ve önleme için tedaviye evrensel erişim ilkesini aktif bir şekilde çalıştırın.

 6. HIV ile yaşayan kişilere yönelik tedavilere erişim sağlamak için hükümetler, sağlık sistemleri, uluslararası organizasyonlar ve KAP’lar ile sorumluluğu paylaşın.

 7. Bütün ülkelerdeki KAP toplulukları ile diyalog kurun ve yerel topluluk temelli HIV programları ve aktiviteleri üzerine yatırımlarınızı artırın.

Bağışçılardan taleplerimiz:

 1. Seks işçiliği, aynı cinsiyet ile ilişkiler, çeşitli cinsiyet kimlikleri ve ifadeleri, uyuşturucu ilaç kullanımım suç durumundan çıkarılmasına özel bir yönelim ile KAP’ların haklarını savunan STK’lara ve politika değişikliği konularındaki yatırımlarınızı artırın.

 2. Ulusal HIV servislerini ve KAP organizasyonlarını destekleme, tamamen finanse edilmesini sağlamak için gelişmiş ülkelerin Küresel Fon’a katkılarını artırın (UNAIDS ‘in 2030’a kadar salgını sona erdirme hedefi doğrultusunda).

 3. HIV tedavisi ve önleme araştırmalarındaki yatırımları artırın.

 4. KAP sivil toplum gruplarına; kalite belirleme hizmet sunumu, yerel araştırma ve savunmayı hedefleyen, KAP ve HIV ile yaşayan liderler arasında toplumsal gelişme ve toplum liderliğindeki müdahaleler gibi temel fonlamaya yönelik yapılan yatırımları artırın.

 5. Ergen cinsel sağlık ve cinsellik eğitimi gibi programlar da dahil olmak üzere, ko-enfeksiyonların ve diğer endemik hastalıkların tedavisi, akıl sağlığı, genel sağlık durumu ve gençler için HIV programlarını önem ve destek veren yatırımları artırın.

Kendi topluluğumuzdan taleplerimiz:

 1. Kendi topluluklarımıza karşı herhangi bir ayrımcılık ile kararlılıkla mücadele etmek. (örn: homofobi, transfobi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsel ayrımcılık, serofobi (HIV pozitif bireylere karşı ayrımcılık), seks işçilerine ve uyuşturucu kullanıcılarına karşı) ve toplumdan cinsel ve ırksal alt tabakadan kişilerin topluluğumuza katılmalarını desteklemek.

 2. Tüm KAP örgütleri, damgalanma, ayrımcılıklara son vermek, HIV bulaşının suç olmasını durdurmak, HIV hizmetlerine erişimi engelleyen cezalandırıcı kanunlara karşı savunuculuk yapabilmek adına; her yerde AIDS ve HIV/ Hepatit/ TB salgınlarını sona erdirmek için HIV ile yaşayan kişilerle dayanışma içinde çalışmak.

 3. Her yerde AIDS ve HIV/ Hepatit/ TB salgınlarını sona erdirmek için yapılan mücadelelere liderlik edebilmek için tüm KAP toplulukları arasında ortaklıklar kurarak, çabalarımızı birleşmek.

 4. Adil ve sürdürülebilir politikaları teşvik etmek ve yerel, ulusal, bölgesel, uluslararası düzeylerde HIV programlarını tasarlamak için, KAP önceliklerini aktif biçimde ifade etmek için bağlantı kurma girişimlerine ve konferanslara katılmak.

 5. Eski ve yeni zorluklar hakkında daha yenilikçi düşünmeyi sağlamak, yeni üyeleri ve genç eylemcileri konuşmaya ve savunuculuğa katmak: onları dinlemek, onlara destek olmak ve yerlerini küresel harekette bulacak şekilde eğitim vermek.

 6. Doğru bilgiler yaymak, toplumlar arasında son bilimsel ilerlemeler hakkında bilgi vermek (örn. TASP, PrEP) için yerel HIV salgınınızı, dinamiklerini ve sosyal belirleyicilerini, özellikle de farklı KAP’ların etkilendikleri yolları bilin; hükümetlerimizi, finansman ve tedavilere erişim açısından politikalara ve karar alma süreçlerine göre hesap verebilir kılmak ve HIV tedavilerine evrensel erişim sağlamak için savunuculuk yapmak.

Comments


bottom of page