top of page

Amsterdam (AIDS2018) bildirgesi: Toplum, Siyaset, İrade

Güncelleme tarihi: 24 Eki 2018


22.Uluslararası AIDS konferansı için kaleme alınan ve Türkçe'ye Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından çevirilen 'Amsterdam Bildirgesi'nin ingilizce versiyonunu bu linkte okuyabilir, Türkçe bildirgeyi indirmek için, bu linki kullanabilirsiniz.


www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında her şey

Amsterdam (AIDS2018) bildirgesi: Toplum, Siyaset, İrade


2016 yılında Durban’da düzenlenen Uluslararası AIDS Konferansı’ndan bu yana çok şey değişti. Viral yük belirlenemeyen seviyedeyken (B = B) HIV’in bulaşmadığının kitlelerce kabul görmesi, artan PrEP kullanım oranları, yenilikçi tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, kesin tedavinin bulunması için ümit veren çalışmalar ve aşı araştırmaları gibi harika bilimsel gelişmeler… Fakat her ne kadar başarı hikayelerimiz olsa da, korunmaya yönelik çalışmalardaki yavaş ilerlemeler, anahtar gruplarda ve özellikle genç kadınlarda yeni HIV enfeksiyonlarında artışa neden oldu. Bahsettiğimiz bu gruplar, kasıtlı şiddet, damgalama ve ayrımcılığa hala maruz kalıyorlar. Artan popülizm, tartışmaya açık siyasi taahhütler ve liderlik, azalan mali kaynaklar ile birleştiğinde, HIV olgusu kırılgan bir ortamda varlık gösteriyor diyebiliriz. Toplum, siyaset ve irade, salgının tam kalbinde yer alıyor. Bu kesişim noktası, üzerinde mutabık kalınan küresel hedeflere ve evrensel sağlık teminatlarına ulaşılmasında kritik öneme sahip olmaya devam edecek.


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DESTEKLEMEK


Küresel sağlık gündemi hakkında bilgilendirin:

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, tüberküloz, viral hepatit ve ek hastalıklar da dahil olmak üzere yan enfeksiyonlar için oluşturulan servis ağları varlıklarını korumalı. Bu ağları ortadan kaldırmak beraberinde sağlık alanındaki kazanımları geliştirecek ve milyonlarca insanı etkileyecek bu kazanımları güçlendirecek evrensel ve ve insan merkezli yaklaşımları arttıracak olanakları da kısıtlayacaktır. Ancak bu salgınları sonlandırmak için kaliteli ve uygun fiyatlı ilaçlara, tanı koyma imkanlarına ve aşılara erişimin sağlanması da kritik öneme sahip. Bu, diyabet ve yüksek tansiyon gibi bulaşıcı olmayan ancak önem düzeyi yüksek olan hastalıklar için de aynı.


Kanıtlara dayalı çalışmaları arttırın:

“Bilim karşıtı” söylemlerin gittikçe arttığı bir ortamda bilimin rolü, tam da tüm bu söylemlerin ortasında yer alıyor. Çalışmalar, gerçekleri yaşayan bireylere yönelik ve kaliteli verilerle zenginleştirilmiş, yerel salgın olgularını işaret edecek şekilde bilgilendirici ve öğretici olmalıdır. Ulusal, bölgesel ya da toplumsal gruplar bazında sürdürülen korunmaya yönelik çalışmalar, gerekli olan asıl faaliyetlerdir. Herkes için ortak olan konular, zarar azaltma, kapsamlı cinsel eğitim, PrEP ve PEP'i içeren cinsel ve üreme sağlığı programları olmalıdır.


Siyasi taahhütleri arttırın:

Siyasi taahhütleri güçlendirmek, finansal ve insani kaynakları güvence altına almak, koruyucu aşı geliştirme stratejilerine, uzun süre etkili olan ve damar içine enjekte edilebilen PrEP ve kesin HIV tedavisine ve aynı zamanda da sağlam farmakovijilans sistemlerinin (ilaçların güvenilirliğine ilişkin klinik çalışmalar) bir arada olmasına yönelik bilimsel araştırmaları arttırmanın temel unsurudur. Dahası, siyasi söylem ve taahhütler, korunma, tedaviye erişim ve zararı azaltma çalışmalarına yönelik uygun ortamlar yaratmak adına yerel kaynakları arttırmak için gereklidir.


DIŞLAMAYI (AYRIMCILIĞI) SONLANDIRMAK


Anahtar/ Kilit topluluklara odaklanın:

Eşcinsel erkekler ve erkeklerle seks yapan erkekler, damar içi madde kullananlar, hapishanede bulunan bireyler ve özgürlükleri kısıtlanmış diğer gruplar, seks işçileri ve trans bireyler, HIV’den orantısız bir şekilde etkilenmekteler. Sağlıklı ortamların oluşturulması ancak olumlu ve etkili eğitim ve GIPA İlkeleri’nde yer alan başlıklara dikkat çekilerek, kilit toplulukları suçlayan ve damgalamaya, ötekileştirmeye ve dışlamaya devam eden yasaların, yönetmeliklerin ve uygulamaların kaldırılmasını da içeren işyeri ve sosyal koruma programları ile mümkün olacaktır.


Cinsiyet eşitliğini ve cinsel hakları savunun:

Cinsiyet eşitsizliği, özellikle genç kadınları özellikle HIV’e karşı daha savunmasız hale getiriyor. Kendi içinde çeşitliliği vurgulayarak kadınlar için cinsiyet eşitliğini yaratmaya yönelik çabaların tümü, toplumsal düzeyde etki sağlayacak, HIV başta olmak üzere, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklarına yönelik çalışmalarla uyumlu, zorbalık ve cinsiyet temelli şiddete odaklı ve erkeklerin cinsiyet eşitliğine dair yaratıcı ve olumlu düşünmelerini sağlayacak, cinsiyetler arası eşitlik temelli yaklaşımlar içermelidir.


Göçmenler/Sığınmacılar da dahil olmak üzere, öncelikli grupların ihtiyaçlarına odaklanın:

Sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, kısıtlı sosyal korunma ve yükselen toplumsal dışlama; göçmenler, mülteciler, yerli halklar ve etnik azınlıklardaki HIV’e maruz kalma oranının artış göstermesinin etkenlerinden bazılarıdır. Etkili sınır ötesi sağlık hizmetlerine yönelik girişimleri, ücra yerlerdeki topluluklara taşınabilir sağlık hizmetlerinin ulaştırılabilmesini ve özellikle muhafazakâr topluluklarda “sağlık turizmi”ne olan zorlayıcı bakış açılarını da içeren, HIV ile ilişkili hizmetlere erişmedeki yapısal bariyerler özenle ele alınmalıdır.


HAK SAVUNUCULARINI GÜÇLENDİRMEK


Sağlık çalışanlarına yatırım yapın:

İşe alım süreçleri, işyeri ve hizmetiçi eğitimleri de dahil olmak üzere, özellikle ergen ve genç bireylere kaliteli ve insan odaklı sağlık hizmeti verilebilmesi için, sağlık çalışanlarına yapılan yatırımlar arttırılmalı. Bilhassa evrensel sağlık teminatlarını ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için, hastaya ilk hizmeti sunan ya da komünite temelli sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanları da herkesin kapsamlı HIV ve diğer sağlık hizmetlerine erişimlerini arttırmak adına, insan odaklı hak savunuculuğunun merkezinde konulmalı ve ön saflarında olmalıdırlar.


Topluluk (komünite) tepkilerini güçlendirin:

Aktivistlerin, savunucuların ve hizmet sağlayıcıların işten çıkarılmaları durumunda, siyasi liderleri bu durumda rolleri tekrar gözden geçirilmeli ve teyit edilmelidir. Özellikle hükümetlerin hizmet sunumunda gönüllü olmadığı ya da sivil toplumun saf dışı bırakıldığı durumlarda, komünite bazlı hizmetler yeterli ölçüde sağlanmalı.


İnsan hakları savunucularını destekleyin:

Araştırmacıların ve gelecek neslin genç liderlerinin ve hak savunucularının da yer aldığı, hızla büyüyen HIV topluluğunun, cinsel şiddete dur diyecek bir çağrı kampanyası yapmak gibi toplumsal değişime ilham verecek her türlü ortak çalışma için, eşgüdümlü çalışması ve ortak bir zemin bulması gerekmekte. Diğer toplumsal hareketlerle birlikte dayanışma içinde olmak, HIV’le yaşayan ve HIV’in tüm toplumsal etkileriyle her gün yüzleşen bireylerin, toplum geneline yayılmış damgalama ve ayrımcılığın üstesinden gelebilmek adına toplumsal normlar, algılamalar ve uygulamalarla mücadele etmek ve değişim yaratmak için başarılı bir yöntem olacaktır.


Bildirgede imzası* bulunan bizler, sürdürülebilir ve eşgüdümlü çalışmaları desteklemek, içerisinde bilim insanlarının, araştırmacıların ve sivil toplumun da yer aldığı geniş bir hak savunucuları kitlesinin sesini güçlendirmek ve sürece katılımlarını teşvik etmek, savunmasız ve ötekileştirilmiş bireylerin HIV olgusunun arkasında gizlenmek zorunda kalmamalarını sağlamak adına, konuya olan bağlılığımızı tekrar beyan ediyoruz.


Yaygın tutucu ideolojilerin yarattığı uygulama ve çalışma zorlukları bir yana biz, daha etkin, katılımcı ve çok yönlü sektörel cevaplarla köprüler oluşturmak için, Amsterdam’da yakalayacağımız bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli ve ona sımsıkı sarılmalıyız. HIV bize insanlık hakkında çok güzel dersler verdi ve bizler hem bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetme riskine hem de ilerlemeyi sürdürme fırsatına aynı anda sahip olduğumuz bu kritik kavşakta, öğrendiğimiz bu dersleri unutmamalıyız.


Susmamalıyız. Şimdi, daha adil ve katılımcı cevaplar bulmak için, toplumun, siyasetçilerin ve iradelerin bir araya gelmesine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var!

*Bildiriyi imzalamak ve imzacıları görmek için tıklayın


www.aids2018.org #AIDS2018
Comments


bottom of page